Významným krokem ke snížení klamavých environmentálních tvrzení firem je nedávné schválení směrnice Evropským parlamentem, která má omezit tzv. ‚zelené obarvování‘ – praxi falešné reklamy produktů jako ekologických. Tato nová směrnice znamená klíčový posun v řízení ekologických označení, zajistí autentičnost a trestá klamání.

Po mnoho let firmy volně používaly termíny jako „ekologicky přátelský,“ „netoxický“ nebo „zelený“ na svých produktech, často bez dostatečného důkazu nebo v klamných kontextech. Tato praxe nejen zmatla spotřebitele, ale také vyprázdnila hodnotu skutečně ekologických produktů. Vladimír Kočí, šéf Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie na Vysoké škole chemické technologie, zdůrazňuje, že takové klamavé označování je běžné v různých odvětvích, od balení potravin po automobilový a energetický průmysl.

Podle nové evropské směrnice budou výrobci, kteří chtějí používat taková environmentální tvrzení na svých štítcích, potřebovat schválení nezávislé autority. Toto opatření je podpořeno studií z roku 2020 Evropské komise, která zjistila, že více než polovina zkoumaných environmentálních tvrzení byla neoprávněná, nejasná nebo klamavá a 40 % nebylo opřeno o žádný faktický základ.

Směrnice zavádí standardizovanou definici zeleného obarvování a vyžaduje, aby firmy doložily ekologickou bezpečnost svých produktů. V současné době Evropa používá dvě dobrovolná ekologická označení – Ecolabel a EMAS. Nicméně s novým nařízením bude na firmách, aby aktivně žádaly o tato označení.

Dalším aspektem směrnice je odolnost výrobku. Například tvrzení, že pračka vydrží 5 000 cyklů, musí být přesná a to za normálních podmínek používání. Kromě toho směrnice zavádí ‚index opravitelnosti‘, který spotřebitelům umožní snadno pochopit, jak je výrobek opravitelný. Firmy budou také povinny poskytovat náhradní díly po dobu záruky.

I když podobná pravidla byla vydána ve Francii od roku 2021, odborníci věří, že jsou nedostatečná, zejména v oblastech jako recyklace mobilních telefonů. Směrnice se také vypořádává s problémem firem tvrdících o snížení, nule nebo pozitivním vlivu na životní prostředí na základě kompenzace emisí skleníkových plynů.

Šetření médií a nevládních organizací odhalila, že mnoho projektů na kompenzaci uhlíkové stopy, podporovaných hlavními firmami, často nenaplňuje svůj environmentální prospěch. Například Bloomberg zjistil v roce 2020, že společnosti jako Disney a J.P. Morgan chránily lesní oblasti, které již byly součástí chráněných rezervací nebo národních parků, což zpochybňovalo jejich tvrzení o snižování uhlíkové stopy.

Tato nová směrnice, jakmile bude ratifikována členskými státy a začleněna do národních zákonů do dvou let, představí významný pokrok v právech spotřebitelů a ochraně životního prostředí. Cílem je zajistit, že ekologická tvrzení nejsou pouze marketingovými taktikami, ale jsou podložena skutečnými, ověřitelnými akcemi.

Share.

Leave A Reply